Comité

Voici les membres du comité d’organisation des RPK 2019.

Secrétaire générale:Kaori SASAKI
Secrétaires adjoints:Alexis D’HAUTCOURT, Azusa TAKAHASHI

Bulletins:Julien BOGAERS, Seiko KISHIMOTO, Yoshihito TAJIMA, Mami TSUKASHIMA
Buffets:Rena MIYAWAKI, Kota SASAKI

Trésorier:Takeshi CHUJO
Vérificatrice:Eriko TANIGUCHI

Web:Shinnosuke MATSUI, Sylvain MOKHTARI

Yoshitaka FUJITA, Rika HIRASHIMA , Maiko IMANAKA, Loïc RENOUD, Bertrand SAUZEDDE,
Yu TAMURA, Lucie TISSERAND, Seitaro YAMAKAWA, Bowdry ZELIA.